Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotărâri 2019

Sedința de Consiliu Local din 23.12.2019

HCL nr.111/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Sedința de Consiliu Local din 20.12.2019

Hotărârea nr.101/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2020

Anexa la HCL 101

Hotărârea nr.102/2019 privind execuția bugetară pe trimestrul IV al anului 2019

Anexa la HCl 102

Hotărârea nr.103/2019 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 110564, nr. top. 110564 “ Stațiunea Luna Șes ”.

Hotărârea nr.104/2019 privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 397 mp, nr. cad 102624 cartea funciară nr. 102624 a orașului Negrești Oaș, în vederea realizării unei noi străzi.

Hotărârea nr.105/2019 privind transmiterea terenului proprietatea orasului Negresti Oas în folosință gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte pe durata executiei investitiei, pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

Hotărârea nr.106/2019 privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al orasului Negresti Oas a investitiilor realizate din fondurii IID de catre operatorul SC Apaserv Satu Mare SA si delegarea gestiunii acestora.

Hotărârea nr.107/2019 privind atribuirea unor autorizaţii pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

Hotărârea nr.108/2019 privind mandatarea reprezentanților Orașului Negrești Oaș în organele de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes”, să aprobe modificarea cuantumului cotizației anuale pentru anul 2019.

Hotărârea nr.109/2019 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Luna Șes”.

Hotărârea nr.110/2019 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren în suprafață de7085 mp CF 109060 cu nr. cadastral 109060 domeniu privat al Orașului Negrești Oaș.

 

Sedința de Consiliu Local din 04.12.2019

HCL nr.99/2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Anexa la HCL 99

HCL nr.100/2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru situații deosebite


Sedința de Consiliu Local din 28. 11.2019

HCL nr.90/2019  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș   

HCL nr.91/2019 prelungirea contractelor de închiriere și stabilirea chiriei pentru suprafețele cu destinația de locuință, construite prin programul ANL

Anexa la HCL 91

HCL nr.92/2019  mandatarea primarului Orașului Negrești Oaș, doamna Aurelia Fedorca, în vederea semnarii contractului de vanzare cumpărare sub formă autentică în fața notarului public pentru imobilul  teren intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 111157,  nr. top. 5474/24/24 “ Stațiunea Luna Șes ”  

 HCL nr.93/2019  actualizarea  indicatorilor tehnico-economici și însușirea actului adițional nr. 435 /30.10.2019 pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă

HCL nr.94/2019  actualizarea indicatorilor tehnico-economici și însușirea actului additional nr. 367 /06.09.2019  pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea turismului în zona  turistică Luna Șes Negrești Oaș –Montarea instalației de transport pe cablu CD4 Luna Șes și Amenajare pârtie de schi și sistem de înzăpezire al pârtiei Luna Șes”-

HCL nr.95/2019 aprobarea participării orașului Negrești-Oaș ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”-  

HCL nr.96/2019   aprobarea obiectivului de investiții „Creșterea standardului de vizitare a Muzeului în aer liber prin restaurare, conservare, modernizare și reabilitare-oraș NO

HCL nr.97/2019  aprobarea obiectivului de investiții „Creșterea standardului de vizitare a Muzeului în aer liber prin restaurare, conservare, modernizare și reabilitare-oraș NO

HCL nr.98/2019  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Anexa la HCL 98


Sedința de Consiliu Local din 31.10.2019

Hotărârea nr.80 /2019 privind aprobarea achiziţionării unor  servicii  de  consultanţă tehnică având ca obiect inventarierea și analiza documentațiilor tehnice pentru identificarea necesitățiilor în vederea omologării pârtiei de schi din cadrul obiectivului  ”Dezvoltarea zonei turistice Luna Șes – Negrești Oaș”.

Hotărârea nr.81 /2019 privind aprobarea obiectivului de investiții„Amenajare parcare ”.

Hotărârea nr.82 /2019 privind  aprobarea  obiectivului de investiții „Amenajare  teren ”.

Hotărârea nr.83 /2019 privind aprobarea obiectivului de investiții Proiect tip – ”Construire Sală de Sport str. Vâltori nr 1, oraș Negresti-Oas, județul Satu Mare”.

Hotărârea nr.84 /2019 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public și scoaterea din lista de inventar a mijloacelor fixe predate în gestiunea Apaserv Satu Mare S.A. potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. 12313/19.11.2009.

Hotărârea nr.85 /2019 privind aprobarea execuției bugetare trimestrul III anul 2019.

Anexa nr. 1 la HCL 85

Hotărârea nr.86 /2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al Orașului Negrești Oaș pe anul 2019.

Anexa nr. 1 la HCL 86

Anexa nr. 2 la HCL 86

Hotărârea nr.87 /2019 privind aprobarea însuşirii inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al orașului Negrești Oaș,  judeţul Satu Mare.   

Hotărârea nr.88 /2019 privind  aprobarea listei de priorități și a listei de repartizare a unor locuințe ANL vacante.            

Hotărârea nr.89 /2019 privind constituirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul orașului Negrești Oaș    


Sedința de Consiliu Local din 27.09.2019

HCL nr.70/2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului Negrești-Oaș

Anexa la HCL 70

HCL nr.71/2019 privind aprobarea Normelor procedurale privind vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile terenuri și/sau clădiri aflate în domeniul privat al orașului Negrești Oaș 

Anexa la HCL 71

HCL nr.72/2019 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 111157, nr. top. 5474/24/24 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL nr.73/2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, fază Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr 3 – Sală sport , din localitatea Negrești-Oaș”

HCL nr.74/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI (Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mobilității nemotorizate prin investiții în infrastructura pentru pietoni și bicicliști în orașul Negrești Oaș”

HCL nr.75/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții“Realizarea unei creșe în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare”

HCL nr.76/2019 privind aprobarea obiectivului de investiții Amenajare spații de joacă în orașul Negrești Oaș

HCL nr.77/2019 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului –legitimație de parcare gratuită pentru persoanele încadrate în grad de handicap

HCL nr.78/2019 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru semestrul II al anului 2019

HCL nr.79/2019 privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării a Clădirii P: ”Școala cu clasele I-VIII nr 2” și anexele, situate în Negrești Oaș, strada Popești, nr 36, Carte Funciară nr 107990


Sedința de Consiliu Local din 30.08.2019

HCL 62/2019 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Anexa HCL 62

HCL 63/2019 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă

HCL nr.64/2019 privind atribuirea în folosință gratuită Școlii gimnaziale nr. 1 Negrești- Oaș a microbuzului școlar SM 75 PRI proprietatea orașului Negrești-Oaș

HCL nr.65/2019 privind actualizarea comisiei locale de ordine și siguranță publică

HCL nr.66/2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferent obiectivului „Modernizare apă-canal si sistem rutier pe strada Mihai Eminescu,în orașul Negresti-Oas, judetul Satu Mare”

HCL nr.67/2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferent obiectivului ”Modernizare apă și sistem rutier pe strada Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei și str. Borcutului), în orașul Negresti Oas, județul Satu Mare

HCL nr.68/2019 privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții “Realizarea de poduri în orașul Negrești-Oaș, Județul Satu Mare”

HCL nr.69/2019 privind privind reglementarea circulației rutiere pe strada Mihai Eminescu din orașul Negrești-Oaș 


Sedința de Consiliu Local din 14.08.2019

HCL nr. 54/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local,sedintă extraordinară 

HCL nr.55/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Negrești-Oaș    

Anexa la HCL 55


 
 
HCL nr.59/2019 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază DALI pentru obiectivul de investiții„Modernizare apă-canal și sistem rutier pe străzile: str. Pădurii (tronson str. Pădurii – str.Vâltori), str. Magnoliei, str. Podului, str. Zorilor (tronson Livezilor – Popesti), str. Tineretului,str. Pietrosului, str. Borcutului (tronson str. Tudor Vladimirescu – str. George Coșbuc, tronson str. Lăcrimioarelor – str. Luna), str. Lăcrimioarelor, str. Gării (tronson str. Mihai Eminescu- str. 1 iunie), în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare” 
 
 

Sedința de Consiliu Local din 29.07.2019

HCL nr.49/2019 privind execuția bugetară pe trim.II al anului 2019

Anexa la HCL 49

HCL nr.50/2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Anexa 1 la HCL 50

Anexa 2 la HCL 50

HCL nr.51/2019 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Negrești Oaș aferent anului 2019

Programul Anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Negrești Oaș

Ghidul de finantare

Anexa 1 la Ghidul de finantare

Anexa 2 la Ghidul de finantare

Anexa 3 la Ghidul de finantare

HCL nr.52/2019 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a orașului Negrești Oaș

HCL nr.53/2019 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă

Sedința de Consiliu Local din 08.07.2019

HCL nr.47/08.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local 

HCL nr.48/2019 aprobarea participării UAT Negrești-Oaș în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de Finanțare public

Sedința de Consiliu Local din 27.06.2019

HCL nr.37/2019 privind încetarea mandatului de consilier local din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților a d-lui Goja Gheorghe

HCL nr.38 privind validarea mandatului de consilier local din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților a d-lui Moldovan Gheorghe Marius

HCL nr.39/2019 privind privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

Anexa HCL 39- Lista obiectivelor de investitii

Anexa 1 HCL 39

HCL nr.40/2019 privind modificarea HCL nr.50/2014 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se vor putea acorda ajutoare de urgenta

HCL nr.41/2019 privind ajutor de urgenta

HCL nr.42/2019 privind ajutor de urgenta

HCL nr.43/2019 privind ajutor de urgenta

HCL nr.44/2019 privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al orasului Negresti Oas a investitiilor realizate din fondurii IID de catre operatorul SC Apaserv Satu Mare SA si delegarea gestiunii acestora

Anexa HCL 44– Lista de inventariere

HCL nr.45/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati faza Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru obiectivul de investitie „Creșterea eficientei energetice a Liceului Teoretic Negresti-Oas-Corp A,din localitatea Negrești-Oaș”

HCL nr.46/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitie “Modernizare strazi de interes local cartier Tur II în oras Negresti Oas”

Anexa HCL 46 – Indicatori tehnico economici

Sedinta de Consiliu Local din 31.05. 2019

HCL nr.36/31.05.2019 privind diminuarea pretului pentru valorificarea unor cantitati de masa lemnoasa

HCL nr.35/31.05.2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Orașul Negresti-Oas, Automobil Clubul Român – Sucursala Satu Mare si Clubul sportiv Auto-Karting “Rider*S”

HCL nr.34/31.05.2019 privind aprobarea obiectivului de investitii Amenajare teren de sport, inclusiv achizitionare tribună la stadionul Negresti-Oas.

HCL nr.33/31.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat cu autoritatea publică locală Nyirbator, Ungaria în vederea implementării proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Nyirbátor şi Negreşti-Oaş, dezvoltând infrastructura de sănătate şi serviciile comune” Acronim:JOINTCARE ,cod eMS ROHU368

HCL nr.32/31.05.2019 privind implementarea proiectului de cooperare transfrontalieră “Îmbunătătirea serviciilor medicale în Nyirbator si Negresti-Oaș, dezvoltând infrastructura de sănătate si serviciile comune” și a cofinanțării necesare implementării acestuia

HCL nr.31/31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea unei creșe în orașul Negrești-Oaș” ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/2018

HCL nr.30/31.05.2019 privind aprobarea contului referitor la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018

Anexa la HCL30

HCL nr.29/31.05.2019 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Negresti-Oas in baza unui contract de concesiune servicii

Sedinta de Consiliu Local din 09.05. 2019

HCL nr.28/ 09.05.2019 privind implementarea proiectului si aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare zonă expozitionala Muzeul Tarii Oasului    

Anexa la HCL nr. 28

Sedinta de Consiliu Local din 23.04. 2019

HCL nr.22/23.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al orașului Negrești-Oaș pentru anul 2019    

Anexa la HCL 22

HCL nr.23/23.04.2019 privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I a anului 2019

Anexa la HCL 23/ executie bugetara    

HCL nr.24/23.04.2019  privind modificarea structurii compartimentului Implementare proiecte europene din cadrul organigramei autoritatii publice locale a orasului Negresti-Oas 

Anexa la HCL nr.24

HCL nr.25/23.04.2019 privind  modificarea unor coeficienti de salarizare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului    

Anexa la HCL nr.25

HCL nr.26/23.04.2019  privind acordarea unui ajutor de urgentă 

 HCL nr.27/23.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 3 în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/2018

Anexa la HCL nr.27

Sedinta de Consiliu Local din 11.04. 2019

Hotararea nr. 21/ 2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri in orasul Negresti Oas

Hotararea nr. 20 / 2019 privind aprobarea obiectivului de investitii Proiect tip – Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri in orasul Negresti Oas

Hotararea nr. 19 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

Sedinta de Consiliu Local din 28.03. 2019

Hotararea nr. 18 / 2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Negresti Oas in comisia de concurs proiecte, respective in comisia de solutionare a contestatiilor pentru managementului Muzeului Tarii Oasului

Hotararea nr. 17 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru obiectivul de investitii ”Realizarea de poduri in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare”

Ședința Consiliului Local din 22.03.2019

Hotărârea nr. 16 privind aprobarea modificării contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare din Orașul Negrești-Oaș nr. 4280/25.03.2015

Anexa HCL 16

Ședința Consiliului Local din 18.03.2019

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul ”Modernizare apa-canal și sistem rutier pe Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – str. Borcutului), în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul ”Modernizare apa-canal și sistem rutier pe strada Mihai Eminescu, în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

Ședința Consiliului Local din 28.02.2019

Hotărârea nr. 13 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă

Hotărârea nr. 12 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare a orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea Listei proiectelor și activităților Muzeului Țării Oașului pentru perioada ianuarie –aprilie a anului 2019

Anexa HCL 11

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Listei programelor și proiectelor culturale a Casei Orășenești de Cultură pentru perioada ianuarie –aprilie a anului 2019
Anexa HCL 10

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea achiziționaării de servicii de consultanță pentru procedurile de achiziții public aferente unor obiective de investiții în vederea încheierii contractelor de lucrări

Ședința Consiliului Local din 15.02.2019

Hotărârea nr 8/2019 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art 2 alin (3) lit a si b din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ședința CL din 30 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 7 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru personalul contractual din cadrul instituțiilor subordonate

Anexa la HCL 7

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019

Anexa la HCL 6

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

Hotărârea nr. 4 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Negrești-Oaș nr. 33/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru colectarea gunoiului menajer pe raza orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubritate

Anexa la HCL 3

Ședința CL din 11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea realizării și depunerii proiectului ”Program de sprijin pentru antreprenori în economia socială” și susținerea cofinanțării necesare implementării acestuia

Sari la conținut