Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotărâri 2020

Sedința de Consiliu Local din 21.09.2020

Hotărârea nr. 104/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, fază Proiect Tehnic și Detalii de execuție la obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș – LOT 2”

Hotărârea nr. 105/2020  privind aprobarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, zona Brada

Hotărârea nr. 106/2020  privind aprobarea obiectivului de investiții ”Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, strada Corni”

Hotărârea nr. 107/2020  privind atribuirea în folosință gratuită Școlii gimnaziale nr. 1 Negrești-Oaș a microbuzului școlar SM 75 PRI proprietatea orașului Negrești –Oaș

Hotărârea nr. 108/2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Hotărârea nr. 109/2020  privind aprobarea obiectivului de investitii “Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în orașul Negrești-Oaș”


Sedința de Consiliu Local din 31.08.2020

Hotărârea nr. 99/2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 100/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, Județul Satu Mare”

Hotărârea nr. 101/2020 privind aprobarea modificării valorii totale a proiectului „Amenajare zonă expozițională Muzeul Țării Oașului”

Hotărârea nr. 102/2020 privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică aferent obiectivului  „Modernizare străzi de interes local cartier Tur II,  oraș Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 103/2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020


Sedința de Consiliu Local din 30.07.2020

Hotărârea nr. 89/2020 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II al anului 2020

Hotărârea nr. 90/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Hotărârea nr. 91/2020 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență

Hotărârea nr. 92/2020 privind actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale din cadrul Centrului Social pentru vârstnici

Hotărârea nr. 93/2020 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor a orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 94/2020 privind atribuirea unor autorizaţii pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

Hotărârea nr. 95/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale nr.1, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată

Hotărârea nr. 96/2020 privind aprobarea delegării unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 97/2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilul situat în intravilanul orașului Negrești-Oaș, str. 1 Iunie, nr. 23, nr. top. 863/1

Hotărârea nr. 98/2020 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negrești-Oaș

Sedința de Consiliu Local din 14.07.2020

Hotărârea Nr. 84/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, fază Proiect Tehnic și Detalii de execuție la  obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din localitatea Negresti-Oaș – LOT 1″

Hotărârea Nr. 85/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice la sediul Primăriei Corp A și Corp B, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată

Hotărârea Nr. 86/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,fază Proiect Tehnic și Detalii de executie la  obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 1 din localitatea Negrești-Oaș”

Hotărârea Nr. 87/2020 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Orașului Negrești-Oaș, aferent anului 2020

Hotărârea Nr. 88/2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020


Sedința de Consiliu Local din 26.06.2020

Nr.68/2020 privind valorificare unor cantități de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negrești Oaș 

Nr.69/2020   privind valorificarea unor cantități  de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Livada 

Nr.70/2020 privind aprobarea protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz valorificarea deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale gestionate prin contractul de delegare de concesiune ale serviciului de salubrizare nr.16882/02.08.2019 al U.A.T Oraș Negrești-Oaș și a încheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor

Nr. 71/2020 privind aprobarea cuantumului cotizației orașului Negrești-Oaș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Luna Șes” pentru anul 2020

Nr. 72/2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Negrești-Oaș, precum și acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public

Nr. 73/2020 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

Nr. 74/2020 privind modificarea HCL nr.33/2020 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al orașului Negrești-Oaș, a programului ”Start spre o educație digitalizată”

Nr. 75/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgență  pentru situații deosebite

Nr. 76/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție energie electrică din localitatea Negrești-Oaș, str. Cherechiș, județul Satu Mare ”

Nr. 77/2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – pentru captare râu Talna, localitatea Negrești-Oaș, județul Satu Mare

Nr. 78/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții Amenajare exterioară Sală de Sport cu Tribună 180 de locuri în orașul Negrești-Oaș

Nr. 79/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare apa-canal și sistem rutier pe străzile: str. Pădurii (tronson str. Pădurii – str. Vâltori), str. Magnoliei, str. Podului, str. Zorilor (tronson Livezilor-Popesti),  str. Tineretului, str. Pietrosului, str. Borcutului (tronson str. Tudor Vladimirescu – str. George Coșbuc, tronson str. Lăcrimioarelor – str. Luna),  str. Lăcrimioarelor, str. Gării (tronson str. Mihai Eminescu – str. 1 Iunie), în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare”

Nr. 80/2020 privind aprobarea asocierii în participaţiune  dintre  Oraşul Negrești-Oaș și SC TERMO FLEX AM SRL, în vederea exploatării zăcămintelor de bentonită din perimetrele Mujdeni, în suprafaţă totală de 975.000 mp. înscris în CF nr. 101285 nr. cadastral 101285,  al comunei Orașu Nou, proprietar  Oraşul Negrești-Oaș

Nr. 81/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare” în Zona turistică montană Luna Șes din orașul Negrești-Oaș

Nr. 82/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare spații de joacă în orașul Negrești-Oaș”

Nr. 83/2020 privind asigurarea continuității unor activități  din cadrul serviciului de salubrizare în orașul Negrești-Oaș 


Sedința de Consiliu Local din 26.05.2020

HCL 67/2020 privind  aprobarea angajamentului orașului Negrești-Oaș de a asigura din bugetul local implementarea proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Nyirbátor şi Negreşti-Oaş, dezvoltând infrastructura de sănătate şi serviciile comune” în situația în care Programul depășește absorbția de 100% sau nivelul maxim de absorbție în cazul dezangajării,
Acronim: JOINTCARE, cod eMS ROHU368    


Sedința de Consiliu Local din 12.05.2020

HCL 31/2020 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Negrești-Oaș

HCL 32/2020 privind execuția bugetară pentru trimestrul I al anului 2020

HCL 33/2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al orașului Negrești Oaș, a programului Start spre o educație digitalizată

HCL 34/2020 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020

HCL 35/2020 privind aprobarea aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de înscriere/modificare/ștergere în AEGRM a avizelor de ipotecă mobiliară de la un operator autorizat UNBR – RNPM (AEGRM) 

HCL 36/2020 privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță tehnică și  actualizare a proiectului tehnic inițial, în vederea conformării la modificările legislative pentru obiectivul de investiții ”Construire Centru Cultural Negrești-Oaș”

HCL 37/2020 privind modificarea HCL nr.4/2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a autorității publice locale a orașului Negrești-Oaș

HCL 38/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire bloc locuințe pentru tineri destinate închirierii prin A.N.L.”

HCL 39/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Zorilor, județul Satu Mare

HCL 40/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Victoriei, județul Satu Mare”

HCL 41/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Rozelor, județul Satu Mare” 

HCL 42/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Plopilor , județul Satu Mare”

HCL 43/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Pădurii , județul Satu Mare”

HCL 44/2020 privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Vâltori , județul Satu Mare”

HCL 45/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107023,  nr. top. 107023 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 46/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107024,  nr. top. 107024 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 47/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107025,  nr. top. 107025“ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 48/2020 însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107026,  nr. top. 107026 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 49/2020  privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107027,  nr. top. 107027 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 50/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107130,  nr. top. 107130 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 51/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107131,  nr. top. 107131 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 52/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107132,  nr. top. 107132 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 53/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107133,  nr. top. 107133 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 54/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107143,  nr. top. 107143 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 55/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107144,  nr. top. 107144“ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 56/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107146,  nr. top. 107145 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 57/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 111979,  nr. top. 111979 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 58/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107134,  nr. top. 107134 “ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 59/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107135,  nr. top. 107135“ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 60/2020 privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107136,  nr. top. 107136“ Stațiunea Luna Șes ”

HCL 61/2020 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Negrești-Oaș, jud. Satu Mare

HCL 62/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizat

HCL 63/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 3 – Sala de Sport, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată

HCL 64/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit nr. 7, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată

HCL 65/2020 privind  aprobarea cuantumului cotizației anuale de participare a orașului Negrești-Oaș la Asociația ClusTherm Transylvania și aprobarea Planului de Management și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 a Asociației ClusTherm Transylvania

HCL 66/2020 privind aprobarea delegării unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a orașului Negrești-Oaș


 Sedința de Consiliu Local din 22.04.2020


Sedința de Consiliu Local din 10.04.2020


Sedința de Consiliu Local din 27.03.2020


Sedința de Consiliu Local din 12.03.2020


Ședința Consiliului Local din 27 februarie  2020


Ședința Consiliului Local din 20 februarie  2020


Sedința de Consiliu Local din 13.02.2020


Sedința de Consiliu Local din 31.01.2020


Sedința de Consiliu Local din 08.01.2020