Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotărâri CL 2021

Ședința CL din 30.07.2021

HCL nr.61/2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirea măsurilor necesare la nivelul orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare

HCL nr.62/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Reparații trotuare în orașul Negrești Oaș”

HCL nr.63/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Sală de sport cu tribună 180 locuri în orașul Negrești Oaș”

HCL nr.64/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL nr.65/2021 privind atribuirea unei autorizaţii pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

HCL nr.66/2021 privind înființarea creșei publice locale la nivelul UAT oraşul Negreşti-Oaş având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară

HCL nr.67/2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren proprietatea orașului Negrești-Oaș

Ședința CL din 08.07.2021

HCL nr.59/2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II al anului 2021

HCL nr.60/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Ședința CL din 25.06.2021

HCL nr.51/2021 privind aprobarea măsurilor metodologice, organizatorice , termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

HCL nr.52/2021 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT-orașul Negrești-Oaș

HCL nr.53/2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma dispoziției de șantier nr.3 si dispoziției de șantier nr.4 aferentă obiectivului de investiții “Realizarea unei creșe în orașul Negrești-Oaș, Județul Satu Mare”

HCL nr.54/2021 privind atribuirea unei autorizații pentru realizarea serviciului de transport persoane

HCL nr.55/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Orașul Negresti-Oas, Automobil Clubul Român – Sucursala Satu Mare si Clubul sportiv Auto-Karting “Rider*S”

HCL nr.56 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești Oaș, str Pietrosului”

HCL nr.57/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL nr.58/2021 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Orașului Negrești-Oaș, aferent anului 2021

Ședința Consiliului Local din data de 28.05.2021

HCL nr.37/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

HCL nr.38/2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2021

HCL nr.39/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți orașului Negrești Oaș

HCL nr.40/2021 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente orașului Negrești-Oaș

HCL nr.41/2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

HCL nr.42/2021 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor a orașului Negrești-Oaș

HCL nr.43/2021 privind acceptarea moștenirii vacante a defunctului Marchiș Ioan

HCL nr.44/2021 privind actualizarea și modificarea Regulamentului de eliberare a acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico – edilitare realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al orașului Negrești Oaș

HCL nr.45/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare mal pârâu strada Livezilor în Orasul Negresti Oas, județul Satu Mare’’

HCL nr.46/2021 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului

HCL nr.47/2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL nr.48/2021 privind aprobarea cuantumului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Negrești-Oaș

HCL nr.49/2021 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negresti Oas

HCL nr.50/2021 privind nominalizarea reprezentanților și supleanților Consiliului Local al orașului Negrești-Oaș care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor în vederea vânzării unor parcele de teren în “ Stațiunea Luna Șes ”


Ședința Consiliului Local din data de 07.05.2021

HCL nr.32/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, str Livezilor– Lot 2 ”

HCL nr.33/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, Județul Satu Mare”

HCL nr.34/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Realizare canal tehnic și relocare stâlpi pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Negrești Oaș, Jud.Satu Mare”

HCL nr.35/2021 privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020 , mandatarea reprezentanților orașului Negrești-Oaș să aprobe modificarea cuantumului cotizației orașului Negrești-Oaș în cadrul organelor de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Luna Șes” pentru anul 2021

HCL nr.36/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Negresti-Oas în comisia de evaluare anuală a managementul Muzeului Țării Oașului Negrești-Oaș


Ședința Consiliului Local din data de 16.04.2021

HCL nr.31/2021 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Negrești-Oaș pentru anul 2021


Ședința Consiliului Local din data de 26.03.2021

HCL nr.24/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI – Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii „Reparații trotuare în orașul Negrești Oaș”

 
 
 
 
 

Ședința Consiliului Local din data de 17.03.2021

HCL nr.23/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Centru Cultural Negrești- Oaș”


Ședința Consiliului Local din data de 26.02.2021

HCL nr.10/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

HCL nr.11/2021 privind aprobarea angajării unui avocat în vederea reprezentării intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale Negreşti-Oaş,  în dosarul care  face obiectul contractului de finanţare nr. 189/29.10.2019  încheiat între Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză  şi  UAT oraşul Negreşti-Oaş, prin programul FDI,  împotriva notificării emise de Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării şi Administraţiei

HCL nr.12/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Negrești-Oaș în comisia de concurs de proiecte, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru managementul Casei de Cultură Negrești-Oaș

HCL nr.13/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii precum şi a Regulamentului de organizare și funcționare  al Muzeului Ţării Oaşului

HCL nr.14/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului oraşului  Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare

HCL nr.15/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

HCL nr.16/2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune  în vederea demolării a Clădirii tip P: ”Clubul elevilor” nr cadastral 111652 – C1 și a Clădirii tip P: ”Clubul elevilor” nr cadastral 111652 – C2 situate în Negrești Oaș, str Victoriei, nr 219,  Carte Funciară nr 111652

HCL NR.17/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Construire Clubul elevilor orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare”

HCL nr.18/2021 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – Locuinte de Serviciu pentru Spitalul Orasenesc Negresti Oas,  Extras CF 108425, nr. cad. 108425

HCL nr.19/2021 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – Construire Service Auto Organizat pe Parter si Zona birouri Organizat pe P+1E, Str. Grinduri , nr. 13, Extras CF 111760, Nr. cad. 111760

HCL nr.20/2021 privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Negrești-Oaș, a investițiilor realizate din buget local de către Primăria Negrești Oaș și din fonduri IID de către operatorul apă-canal S.C. „Apaserv Satu Mare” S.A. și delegarea gestiunii acestora

HCL nr.21/2021 privind aprobarea listei de priorități și a listei de repartizare a unor locuințe ANL vacante

HCL nr.22/2021 privind privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care Orașul Negrești-Oaș este membru asociat


Ședința Consiliului Local din 29.01.2021

HCL nr.2 /2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Zob Alexandru Robert, prin demisie și vacantarea locului de consilier local

 
 
 
 
 
 
 

Ședința Consiliului Local din 27.01.2021

HCL nr.1/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Centru Cultural Negrești-Oaș”

Sari la conținut