Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotarari ale Consiliului Local 2023

Sedinta Consiliului Local din 27.04.2023

Hotărârea nr.43/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Negrești-Oaș

Hotărârea nr.44/2023 privind aprobarea contului de execuție al anului 2022

Hotărârea nr.45/2023 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2023

Hotărârea nr.46/2023 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Orașului Negrești-Oaș, aferent anului 2023

Hotărârea nr.47/2023 privind darea în administrare către APASERV SATU MARE S.A. a terenurilor în suprafață de 14.196 mp înscris în CF 102544 și 11.234 mp înscris în CF 102535

Hotărârea nr.48/2023 privind aprobarea ajustării prețului contractului de execuție lucrări şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș – Lot 2” conform  prevederilor O.U. G. nr. 64/2022 cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr.49/2023 privind „aprobarea unui sprijin financiar în sumă de 100.000 lei, Parohiei Ortodoxe Negrești-Oaș nr. III,  judetul Satu-Mare”

Hotărârea nr.50/2023 privind participarea UAT Oraș Negrești-Oaș la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cât şi a aprobării depunerii cererii de înscriere şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Orașul Negrești-Oaș-inițiator viceprimar

Hotărârea nr.51/2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul “Construirea de Insule Ecologice Digitalizate pentru Colectarea Deșeurilor în orașul Negrești Oaș”, pentru obținerea finanțării prin PNRR, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor Subinvestiția I1.B-inițiator viceprimar


Sedinta Consiliului Local din 31.03.2023

Hotărârea nr.33/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Negresti-Oas în comisia de concurs pentru analiza noului proiect de management al doamnei Rusu Anca Natalia,manager al  Muzeului Țării Oașului Negrești-Oaș, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,93

Hotărârea nr.34/2023 privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferent obiectivului ”Modernizare străzi de interes local –  Etapa I,  orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare”

Hotărârea nr.35/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici fază Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Extindere conductă de distribuție gaze naturale de presiune redusă și branșamente gaze naturale în localitatea Negrești-Oaș, str. Tudor Vladimirescu, județul Satu Mare”

Hotărârea nr.36/2023 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș”

Hotărârea nr.37/2023 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie (PT + DE), pentru obiectivul de investiții ”Regenerare urbană prin reabilitarea integrată a spațiilor publice – curte Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron în orașul Negrești-Oaș”

Hotărârea nr.38/2023 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma dispoziției de șantier nr.1 aferentă obiectivului de investiții“ Modernizare apă și sistem rutier pe strada Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei și str. Borcutului), în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

Hotărârea nr.39/2023 privind aprobarea Planului de Regenerare Urbană a orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr.40/2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 13 la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009

Hotărârea nr.41/2023 privind aprobarea scoaterii din concesiune a unui mijloc fix predat în gestiune Apaserv Satu Mare S.A. potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 și preluarea acestuia în inventarul domeniului privat al Orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr.42/2023 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor – teren situate pe str. Victoriei  din orașul Negrești-Oaș pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local  ”Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș”  


Sedinta Consiliului Local din 08.03.2023

Hotărârea nr.32/2023 privind aprobarea proiectului “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din oraşul Negreşti-Oaş” și a cheltuielilor legate de proiect, finantat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 – Educație.        


Sedinta Consiliului Local din 28.02.2023

Hotărârea nr.19/2023 privind aprobarea stabilirii, ajustării și modificării tarifelor de salubrizare cu cheltuielile privind munca vie, cheltuielile materiale şi a modificărilor OUG nr.133/2022

Hotărârea nr.20/2023 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negrești-Oaș

Hotărârea nr.21/2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

Hotărârea nr.22/2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului  Negrești-Oaș, actualizat

Hotărârea nr.23/2023 privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă

Hotărârea nr.24/2023 privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferent obiectivului  “Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș”-

Hotărârea nr.25/2023 privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferent obiectivului  “Amenajare zonă expoziţională Muzeul Ţării Oaşului”

Hotărârea nr.26/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea investiţiei și valoarea finală, pentru obiectivul de investiții „ Amenajare exterioară Sală de Sport cu Tribună 180 de locuri în orașul Negrești-Oaș”-

Hotărârea nr.27/2023 privind stabilirea consumului de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în proprietatea Muzeului Tarii Oașului

Hotărârea nr.28/2023 privind stabilirea consumului de carburanți pentru autovehiculul SM 14 WNO aflat în proprietatea Orasului Negrești-Oaș

Hotărârea nr.29/2023 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

Hotărârea nr.30/2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării programelor sportive din fonduri publice, în perioada 2023-2025

Hotărârea nr.31/2023 aprobarea schimbării denumirii obiectivului de investiții  ”Amenajare curte Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron” în ”Regenerare urbană prin reabilitarea integrată a spațiilor publice – curte Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron în orașul Negrești-Oaș”


 

Sedinta Consiliului Local din 08.02.2023

Hotărârea nr.15/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș  

Hotărârea nr.16/2023 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Negrești-Oaș pentru anul 2023

Hotărârea nr.17/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Negresti-Oas în comisia de evaluare anuală a managementului Casei de Cultură Negrești-Oaș

Hotărârea nr.18/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Negresti-Oas în comisia de evaluare finală a managementul Muzeului Țării Oașului Negrești-Oaș


Sedinta Consiliului Local din 27.01.2023

Hotărârea nr.1/2023 privind aprobarea Reţelei şcolare a oraşului Negreşti-Oaş pentru anul şcolar 2023-2024

 Hotărârea nr.2/2023 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a trei parcele de teren identificate prin CF 104405 Negrești-Oaș, nr. cadastral 104405, în suprafață de 760 mp, CF 104406 Negrești-Oaș, nr. cadastral 104406, în suprafață de 961 mp, CF 104407 Negrești-Oaș, nr. cadastral 104407, în suprafață de 1523 mp

Hotărârea nr.3/2023 privind aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local  ”Proiect regional  de dezvotare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest 2014-2020 ”

Hotărârea nr.4/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „ Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 3 – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr.5/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „ Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 4 – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr.6/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „ Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 5 – Negrești-Oaș”. Votată cu 17 voturi “pentru’’.

Hotărârea nr.7/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „ Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 7 – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr.8/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții“Renovarea energetică a corpului B – Liceul Teoretic – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr.9/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate SF, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare curte Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron”

Hotărârea nr.10/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea investiţiei și valoarea finală, pentru obiectivul de investiții„Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Negreşti-Oaş – LOT 1”

Hotărârea nr.11/2023 privind privind stabilirea valorii finale a taxei de reabilitare termică și regularizarea sumelor de recuperat aferente proprietarilor de locuințe în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș – LOT 1”, ca urmare a finalizării lucrărilor

Hotărârea nr.12/2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa si a prețului de referință a unui mc de masa lemnoasa pe picior, prevăzut a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică al UAT Orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare, de către Ocolul Silvic Livada

Hotărârea nr.13/2023 privind aprobarea volumului, prețului de referință ,nivelului maxim al tarifelor pentru prestari de servicii de exploatare și al prețului de valorificare pentru lemnul fasonat la drum auto din sortimentul lemn de foc, prevăzut a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică al UAT Orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare, de către Ocolul Silvic Negrești-Oaș.

Hotărârea nr.14/2023 privind aprobarea obiectivului de investiții “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar  și a unităților conexe în orașul Negrești-Oaș”.

Sari la conținut