Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT pentru Muzeul Țării Oașului

Primăria Orașului Negrești-Oaș organizează la sediul său din orașul Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT pentru  Muzeul Țării Oașului

    Concursul de proiecte de management pentru încredinţarea managementului la Muzeul Țării Oașului, se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, în vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Negrești Oaș, aprobat prin Dispoziția primarului  nr. 115  din 05.03.2019.

    Condiţii de participare (îndeplinite cumulativ):

    a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

    b) are capacitate deplină de exerciţiu;

    c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta într-unul din domeniile: economic, juridic, socio-umane și științe umaniste;

    d) întruneşte condiţiile de pregătire și experienţă în management – minim 1 an, dobândită în funcții de conducere;

    e) experienţă profesională în domeniul de referinţă, de  minimum 5 ani;

    f) cunoaşterea unei limbi străine;

    g) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România (astfel cum este definită de prevederile OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare);

    h) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management, pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

    i) nu a suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

    j) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă.

Etapele concursului de management sunt:

  1. evaluarea dosarelor de concurs şi analiza planului de management;
  2. susţinerea planului de management în cadrul unui interviu.

    Concursul de management se desfăşoară conform următorului calendar:

a. 06.03.2019, aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare  a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapa; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informațiilor (privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune întelegeri a cerințelor concursului);

b. 28.03.2019, data limită  pentru depunerea proiectelor de management, în scris și în format electronic,  și a dosarelor de concurs de către candidați;

c. 29.03 – 04.04.2019, selecția dosarelor  și analiza proiectelor de management – prima etapă;

d. 06.04.2019, aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a notei obținute în prima etapa a concursului, precum și afișarea acesteia la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș și la sediul Muzeului Țării Oașului, precum și pe pagina de internet a instituției;

e. 08.04.2019, susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă;

f. în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua  – aducerea la cunoștința candidaților în scris, a rezultatului concursului, și la cunoștința publică, a rezultatului acestuia prin afișarea acestuia la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș și la sediul Muzeului Țării Oașului, precum și pe pagina de internet a instituției;

g. candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și defășurarea concursului, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului;

i. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații, sau, după caz, de la data soluționării acestora (maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor), prin grija autorității, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică prin afisaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

    Planul de management întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, cu un număr  cuprins între 30-50 de pagini+anexe; redactarea se face cu font Times New Roman, mărime 12, fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Muzeului Țării Oașului, în perioada 2019 – 2023.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

         a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil și adresa de e-mail;

     b) copie după actul de identitate;

         c) curriculum vitae (model european, cf. HG 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);

d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniu;

  • dovada experienţei în management;
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
  • copia carnetului de muncă  și după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverința eliberată de angajator);
  • adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
  • planul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective (în scris şi în format electronic)  – cu respectarea prevederilor art.13 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei care l-a intocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietățile fișierului electronic)

    Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă  însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină  vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Regulamentul concursului şi Caietul de obiective se pot obţine la sediul Primăriei orașului Negrești  Oaș sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a instituției: www.negresti-oas.ro .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane, din cadrul Primăriei orașului Negrești Oaș, tel. 0261/854845, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, persoana de contact dna Manea Cristina-Inspector RU.

Primar Aurelia Fedorca

DOCUMENTATIE – Click pe document pentru a-l descărca!

Anunt concurs de proiecte

Caietul de obiective

Regulamentul concursului

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Sari la conținut