Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNT PUZ CICIODOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU DOCUMENTAŢIA PUZ şi RLU aferent orasului Negresti Oas- DEPOZIT , SPATII COMERCIALE SI LOCUINTA DE SERVICIU in jud. Satu Mare, loc. Negresti Oas, Str. Victoriei, extras CF 106403, nr. top. 106403.

Document elaborat în conformitate cu Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”

• Responsabil coordonator din partea Primariei orasului Negresti Oas
(nume, prenume) Cionca Angela
• Reprezentant beneficiar (nume, prenume) CICIO IONUT cu domiciliul in jud. Satu Mare, Com. Certeze, nr. 217
• Reprezentant proiectant (nume, prenume) Lazin Alina Roxana în calitate de şef proiect

1. DATE GENERALE
a) date de identificare a documentaţiei (număr proiect, data) Proiect nr. 36/2015.
b) date de identificare a beneficiarului: CICIO IONUT cu domiciliul l in jud. Satu Mare, Com. Certeze, nr. 217
c) date de identificare a proiectantului arh. Lazin Alina Roxana – SC PRO CONS AMD SRL, Satu Mare, str.Draganilor, nr. 46
d) Actul de autoritate publica de reglementare emis anterior (certificat de urbanism si/sau aviz prealabil de oportunitate – numar , data, emitent)
CERTIFICAT DE URBANISM NR. 248/06.10. 2015 , emitent Primaria Orasului Negresti Oas
e) identificarea grupurilor ţintă, a părţilor potenţial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectaţi de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresă, telefon, reprezentant) şi către care se vor transmite scrisori de notificare:

• Cimitir Reprez. Protopopiatul Ortodox Roman – Negresti Oas, Str. Livezilor, nr. 3/A
• R.E.M. MASINI UNELTE SA – Bacau, str. Republicii, nr. 199
• CRACIUN IOAN VIOREL – Com. Bixad, Sat Boinesti, nr. 498
• SC LAURENTIU H SRL – Negresti Oas, str. Unirii, nr. 33/A
• CIOCAN MARIA angela – Certeze, Str. . Principala, nr. 87

f) identificarea membrilor grupului de lucru
– Berinde Cristian , str. Padurii, nr. 21-reprezentant al Administratiei Publice Locale din cadrul

Serviciului U.A.T. si Investii, Tel 0756266605
– Petrenci Viorel , str. Salcamului, bl. 2,ap.23 – reprezentant al Administratiei Publice locale din
cadrul Serviciului U.A.T si Investii , tel. 0742734521

A ETAPA PREGATITOARE – ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE
1. Data estimativa a publicarii anuntului de intentie privind elaborarea P.U.Z.-
(z.l.a.) estimata 17.08.2016 realizata ……………………..

2. Modul de transmitere a anuntului de intentie privind elaborarea P.U.Z.
• Afisarea la sediul primariei
• Afisarea anuntului publicat in zona de studiu

3. Perioada si modul de primire / depunere al sugestiilor scrise ale publicului
– perioada: 17.08.2016 – 26.08.2016 (min.10zile- max. 25 zile dupa data aparitiei anuntului)
– modul de depunere a sugestiilor in perioada indicata mai sus:
• Scrisori depuse la registratura autoritatii publice locale intre orele 8-16
• Scrisori prin posta pe adresa autoritatii

4. Data limita si modalitatea de raspuns : opiniile, observatiile sau sugestiile depuse in scris de public in etapa pregatitoare – 30.08.2016 (max. 15 zile)

B. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA DE DOCUMENTARE SI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
• Nu este cazul

C. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR
1. data publicării anunţului în această etapă privind afişarea spre consultare a variantei de referinţă a documentaţiei şi data prezentării şi dezbaterii propunerilor
(z, l, a) estimată 31.08.2016 –02.09.2016 realizată ……………………….
• modul de transmitere a anunţului:
• Publicarea pe pagina de internet www.negresti-oas.ro
• Publicare in mass-media
• Afisarea la sediul primariei
• Transmiterea in scris a anuntului grupurilor tinta identificate
• Afisarea anuntului publicat in zona de studiu

3. datele estimate de desfăşurare a procesului
– data afişării documentaţiei / a propunerilor soluţiei urbanistice de referinţă (z, l, a) estimată 31.08.2016 (cel putin 20 zile)20.09.2016 realizată ………………….
– locul şi orarul în care se poate consulta documentaţia afişată la Sediul Primariei orasului Negresti Oas, intre orele 10-14 perioada estimată de la 31.08.2016 până la 20.09.2016 perioada realizată de la …………… până la ……………..

– locul şi data prezentării şi dezbaterii propunerilor documentaţiei 21.09.2016
locul dezbaterii Sediul Primariei orasului Negresti Oas Sala de sedinte, ora 11
data estimată 21.09.2016. data realizată

– termenul limită în care publicul poate transmite sugestii şi observaţii referitoare la propunerile variantei de referinţă a documentaţiei (z, l, a) 26.09.2016 data realizata
– modul de primire / depunere a sugestiilor scrise ale publicului
– petiţii depuse la registratura autorităţii publice;
– scrisori transmise prin poştă;

4. data limită şi modalitatea de răspuns la opiniile, observaţiile sau sugestiile depuse în scris de public în etapa de elaborare a propunerilor
– data limită de răspuns (maxim 15 zile de la data limită de depunere de către public a
sugestiilor şi observaţiilor în această etapă)
data estimată 29.09.2016data realizată ……………………………………..
– modul de trimitere a răspunsurilor : prin posta

c). în etapa elaborării propunerilor finale, avizării şi aprobării documentaţiei
1. redactarea Raportului informării şi consultării publicului

data estimată 01.10.2016 data realizată …………………………….

2. transmiterea Raportului Informarii catre Comisia tehnica in vederea aprobarii
data estimata 05.10.2016 data realizata ……………………………….

3. data limită de transmitere a anunţului privind publicarea Raportului informării şi modalitatea de publicare respectiv de contestare observaţiilor data estimată 07.10.2016 data realizată ………………………………..
– Modul de publicare : la avizierul primariei
– data limită de contestare a raportului (cel puţin 15 zile de la publicare) 21.10.2016
realizat ………………

4. data transmiterii Raportului informării către Consiliul Local al orasului spre însuşire sau respingere data estimată 27.10.2016

3. MODALITATEA DE COLECTARE A SUGESTIILOR PUBLICULUI
(în fiecare etapă şi în perioada stabilită)
a). obligatoriu şi minimal prin:
– petiţii depuse la registratura autorităţii publice;
– scrisori transmise prin poştă;

Întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, la data 06.08.2016

Numele în clar, calitatea, semnătura şi ştampila
Responsabil coordonator Cionca Angela

Beneficiar : Cicio Ionut

Proiectant : Lazin Alina Roxana

Anexe: Certificat de urbanism. Nr. 248/06.10.2015

ANUNT PUZ CICIO

 Plan Urbanistic

Sari la conținut