Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei – Proiect POCU „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș” Cod SMIS 2014+: 135735

Anunț de recrutare și selecție personal pentru posturi înființate în afara organigramei – Proiect POCU „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș” Cod SMIS 2014+: 135735

 Primăria orașului Negrești-Oaș implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș” Cod SMIS 2014+: 135735, pentru derularea proiectului demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pentru următoarele posturi în afara organigramei, după cum urmează:

 1. Manager proiect – cod COR 242101 manager proiect, 3 ore/zi

      Durata angajării: 30 luni

      Condiții specifice de participare la concurs:

 • Educație solicitată: studii superioare de lungă durată, finalizate prin licență; diplomă/atestat manager proiect
 • Experiență solicitată: Experiență în funcții de conducere (2 ani);
 • Experiență ca membru în echipa de implementare proiecte cu finanțare UE (minim 3 proiecte)
 • Competențe solicitate: competențe de comunicare și relaționare, competențe de coordonare și organizare, competențe de gestionare și administrare a resurselor umane și materiale, competențe de evaluare și management a riscurilor, competențe de utilizare a tehnologiei informatice
 • Limbi străine solicitate: engleză – nivel B1
 1. Psiholog/Consilier 1 – cod COR 263411 psiholog, 63 ore/lună cu program de lucru inegal

      Durata angajării: 30 luni

      Condiții specifice de participare la concurs:

 • Educație solicitată: studii superioare de lungă durată în psihologie/psihopedagogie/științe ale educației
 • Experiență solicitată: Experiență de minim 2 ani în domeniul psihologiei/consilierii;
 • Experiență ca membru în echipa de implementare proiecte cu finanțare UE
 • Competențe solicitate: competențe de comunicare și muncă în echipă, competențe informatice/digitale, consilierea adulților/copiilor, definirea problemelor și decizia de intervenție, cercetare psihologică-elaborare de materiale auxiliare actului educațional
 • Limbi străine solicitate: engleză – nivel B1
 1. Psiholog/Consilier 2 – cod COR 263411 psiholog, 63 ore/lună cu program de lucru inegal

Durata angajării: 30 luni

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Educație solicitată: studii superioare de lungă durată în psihologie/psihopedagogie/științe ale educației
 • Experiență solicitată: Experiență de minim 2 ani în domeniul psihologiei/consilierii;
 • Experiență ca membru în echipa de implementare proiecte cu finanțare UE
 • Competențe solicitate: competențe de comunicare și muncă în echipă, competențe informatice/digitale, consilierea adulților/copiilor, definirea problemelor și decizia de intervenție, cercetare psihologică-elaborare de materiale auxiliare actului educațional
 • Limbi străine solicitate: engleză – nivel B1
 1. Asistent social – cod COR 263501 asistent social, 42 ore/lună cu program de lucru inegal

Durata angajării: 30 luni

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Educație solicitată: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în asistență socială
 • Experiență solicitată: Experiență de minim 2 ani în domeniul asistenței sociale;
 • Experiență ca membru în echipa de implementare a minim 1 proiect cu finanțare UE
 • Competențe solicitate: comunicare și munca în echipă, planificarea in timp a activitatilor
 • consilierea parintilor din punct de vedere a problemelor sociale/legislative, întocmirea anchetelor sociale/dosare de monitorizare, competențe informatice/digitale
 • Limbi străine solicitate: engleză – nivel B1
 1. Expert mediere – cod COR 243212 specialist relații sociale, 42 ore/lună cu program de lucru inegal

Durata angajării: 30 luni

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Educație solicitată: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
 • Experiență solicitată: Experiență ca membru în echipa de implementare a minim 1 proiect cu finanțare UE
 • Competențe solicitate: comunicare și munca în echipă, competențe informatice/digitale, planificarea în timp a activităților și monitorizare, competențe de organizare, competențe de mediere a problemelor/conflictelor/consiliere în rezolvarea de probleme
 • Limbi străine solicitate: engleză – nivel B1
 1. Expert comunicare/GT/formare – cod COR 243201 specialist în relații publice, 42 ore/lună cu program de lucru inegal

Durata angajării: 30 luni

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Educație solicitată: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • Experiență solicitată: Experiență ca membru în echipa de implementare a minim 1 proiect cu finanțare UE; Experiență în relații cu comunitatea
 • Competențe solicitate: competente de comunicare și relaționare, competențe informatice/digitale, competențe de organizare campanii integrate, competențe de rezolvarea de probleme, competențe de planificare a activităților și monitorizarea acestora
 • Limbi străine solicitate: engleză – nivel B1

 Condițiile generale pentru ocuparea posturilor mai sus menționate, conform art.542 din OUG nr.57/2019 sunt:

 1. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6. f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Concursul va consta în:

 • Evaluarea dosarelor de concurs
 • Interviu
 • Evaluarea competențelor lingvistice (test grilă limba engleză)

Temenul de depunere dosare candidați: 05.03.2021, ora 16

Afișare rezultate selecție dosare: 08.03.2021

Depunere contestații: 09.03.2021

Soluționare contestații: 10.03.2021

Proba interviu și evaluare competențe lingvistice: 16.03.2021, ora 10

Afișare rezultate finale: 18 martie 2021

Dosarele depuse pentru înscrierea candidaților la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs
 2. copia documentului care atestă identitatea
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
 4. documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
 6. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
 7. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Bibliografie concurs poziții : Psiholog/Consilier 1, Psiholog/Consilier 2, Asistent social, Expert mediere, Expert comunicare/GT/Formare

– Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

– Legea nr. 272/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;

– Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

– Hotararea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

– Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România.

– Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară

– Manualul Beneficiarului – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axele Prioritare 1 – 6

Bibliografie concurs poziție Manager de proiect:

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr.339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrative-teritoriale judetene si locale;

– Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară

– Manualul Beneficiarului – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axele Prioritare 1 – 6

 

PRIMAR AURELIA FEDORCA

DOCUMENTE ATASATE

ANUNT CONCURS

CERERE 

Sari la conținut