Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Invitatie de participare la procedura de atribuire a Contractului de servicii de acordare credit bancar

 1. Informații generale privind organizatorul:

Autoritate contractantă: U.A.T. Oraș Negrești – Oaș

Cod de identificare fiscală: 3963951

Adresa: Str. Victoriei, NR. 95-97, Loc. Negrești – Oaș, Jud. Satu Mare

Telefon: +40 261  854.845 

Fax: +40 261  854.845

Adresa/ele de internet: www.negresti-oas.ro,  

Mijloace de comunicare: 

Adresa oficiala de e-mail: achizitiinegrestioassm@gmail.com , primarie@negresti-oas.ro  

Persoană de contact: Dir.Ex. Cora Andreea, Direcţia Achiziții Publice, Planificare Strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană

 1. Modalitatea de atribuire:

Selecţie de oferte: conform prevederilor Normelor procedurale adoptate de autoritatea contractanta, pentru aplicarea prevederilor art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016.

 1. Obiectul achiziției şi valoarea acesteia:

Servicii de creditare bancară: Se vor achiziționa servicii de creditare bancară necesare pentru finanţarea unor obiective de investiţii de pe raza U.A.T. Oraș Negrești – Oaș, Jud. Satu Mare, în valoare de maxim 10.000.000 lei.

Cod CPV: 66113000-5 – „Servicii de acordare de credit” (Rev.2).

 

 1. Informaţii privind criteriile de eligibilitate si documentele de calificare:

Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze documentele solicitate, respectiv: 

 1. Motive de excludere a ofertantului:
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se afla în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016, completată în conformitate cu Formularele 1, 2 si 3, din SECTIUNEA a III-a prezentate în original.
 • Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, completată în conformitate cu Formularul 4, prezentat în original.
 1. Capacitatea ofertantului:
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN al ofertantului, completată în conformitate cu Formularul 5, prezentat în original.
 • Autorizaţie de funcţionare: Ofertantul trebuie să prezinte autorizaţia de funcţionare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (copie conforma cu originalul).

Persoane juridice străine: Un document echivalent al autorizaţiei de funcţionare emisă de BNR, emis de un organism din ţara în care acesta este rezident (copie conforma cu originalul)

 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022), completată în conformitate cu Formularul 6, prezentat în original
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare în ultimii 3 ani (2020, 2021, 2022), completată în conformitate cu Formularul 7, prezentat în original.
 • Declaraţie pe propria răspundere privind partea / părţile din contract care sunt îndeplinite de fiecare asociat şi acordul de asociere (daca este cazul, original)
 • Declaraţie pe propria răspundere privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi acordul de subcontractare (daca este cazul, original).

 

 1. Oferta:

Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor:   23.06.2023, ora: 11.00

Termenul limită de depunere a ofertelor:  28.06.2023, ora: 12.00

Adresa la care se vor depune ofertele: Registratura Primariei Orașului Negrești – Oaș, str. Str. Victoriei, NR. 95-97, Loc. Negrești – Oaș, Jud. Satu Mare.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un plic sigilat, 1 exemplar în original

Durata contractului de servicii de creditare bancară: 120 luni de la data semnării contractului. Contractul se va încheia numai după obţinerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor.

Limba de redactare a ofertei: Română

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

 1. Criteriul de atribuire:

Prețul cel mai scăzut: Stabilirea ofertei câştigătoare se va face tinand cont de toate serviciile financiare care pot cuprinde: onorarii, comisioane, dobanzi si oricare alte taxe aferente serviciilor bancare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Data: 28.06.2023, ora: 13.00 

Locația: Sediul Primariei Orașului Negrești – Oaș, str. Str. Victoriei, NR. 95-97, Loc. Negrești – Oaș, Jud. Satu Mare.

DOCUMENTE ATASATE

Sari la conținut