Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț concurs inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Contabilitate Buget Finanțe  – Direcția Economică 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NEGREŞTI-OAŞ

JUDEŢUL SATU MARE

                  ROMÂNIA

              Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842

         e-mail: primarie@negresti-oas.ro, pagină de internet: www.negresti-oas.ro

 ANUNŢ

Primăria oraşului Negreşti-Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a unei funcții publice vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, post cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, respectiv:

În cadrul Direcția Economică

 • inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe

Concursul va avea loc în data de 9 ianuarie 2023, ora 1000 –  proba scrisă la sediul instituției.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

Selecția dosarelor de înscriere

Proba scrisă

Interviul.

        Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru a putea participa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție sunt cele prevăzute de art.465, alin.1 și 468, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice

    (1)  Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice:

 1. inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe, Direcția Economică
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, domeniul de studiu – marketing
 • condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – grad profesional superior: 7 ani

Dosarele de concurs se depun în 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv  în perioada 6 – 27 decembrie 2022;

Dosarele de concurs se depun la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, fax: 0261/854845, e-mail: primarie@negresti-oas.ro, persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare;

Dosarul de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. i) cazierul judiciar;
 8. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 (2)  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

    (3)  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

    (5) Formularul de înscriere  se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

 Bibliografia/Tematica de concurs va cuprinde:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe

1.Constituţia României, republicată cu tematica Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale

2.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Secțiunea I – Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie, Secțiunea a III-a – Accesul la educație

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Cap.II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, Cap.III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare

4.Titlul I și II ale părții a VI – a din Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici, Cap.VI – Cariera funcționarilor, Cap VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

5. Legea nr. 82/1991 a contabilitătii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cap.I – Organizarea  și conducerea contabilității, Cap.III – Registrele de contabilitate, Cap.IV – Situații financiare

6. Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cap.III – Procesul bugetar, Secțiunea 1 – Proceduri privind elaborarea bugetelor, Secțiunea a 4-a – Execuția bugetară, Cap.V – Finanțarea instituțiilor publice

7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Angajamentul bugetar, Lichidarea cheltuielilor, Ordonanțarea cheltuielilor, Plata cheltuielilor

8.Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Anexa nr.2 – Procedură privind modulul Completarea și depunerea bugetului individual al instituțiilor publice, Anexa nr.3 – procedură privind modulul Înregistrarea angajamentelor legale și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor

Notă: Toate actele normative se studiază în formele modificate, republicate și actualizate la zi.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti-Oaş, str.Victoriei, nr.95-97– Compartiment resurse umane și salarizare, tel.0261/854845, email:primarie@negresti-oas.ro, persoană de contact: Manea Cristina – inspector resurse umane și salarizare.

PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

 

Principalele atribuții ale postului de inspector, clasa I, grad  profesional superior în cadrul Serviciului Contabilitate  Buget Finanțe  – Direcția Economică – sunt următoarele:

 1. Asigurarea desfășurării activității financiar contabile în condiții de economicitate, eficacitate și oportunitate
 • Întocmește bilanțul lunar, situația plăților restante și conturile de execuție lunare a bugetului local;
 • Întocmește adresele pentru deschiderea conturilor de venituri și cheltuieli;
 • Întocmește lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare, situația privind programarea plăţilor în numerar în vederea depunerii acesteia la Trezorerie;
 1. Contabilitatea mijloacelor fixe și a stocurilor
 • Contabilitatea mijloacelor fixe și evidența operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe, întocmire balanţe de verificare, amortizarea lunară şi alte situații legate intrările, respectiv ieșirile din cursul unui an în patrimoniul UAT ca urmare a procesului de inventariere anual desfășurat în cadrul instituției;
 • Contabilitatea stocurilor și evidența operativă la locurile de folosire;
 • Întocmește rapoarte privind contabilitatea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

III. Plata cheltuielilor

 • Efectuează recepții pentru cheltuieli materiale în aplicația FOREXEBUG;
 • Dupa primirea facturilor la contabilitate, se înmânează o copie compartimentului care a inițiat operatiunea pentru primirea documentelor justificative;
 • Incadrează cheltuielile pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, înregistrează facturile în programul Buget (ALOP);
 • Întocmește ordine de plată pentru plăți, cheltuieli materiale, împrumuturi contractate, susţinerii cultelor, acţiunilor cu caracter socio-cultural şi efectuarea plăţilor pentru alimentarea unităţilor subordonate- respectiv Casa de Cultură, Muzeu și Creșa Castelul Piticilor;
 • Întocmește liste centralizatoarea cu cheltuielile înregistrate care urmează să fie plătite;
 • Intocmește situații centralizatoare cu plățile efectuate pentru investiții din bugetul local, PNDL;
 • Întocmește ordine de plată, anexe și situații centralizatoare cu plățile efectuate pentru obiectivele din listele de investiții.
 • Întocmirea cererii, a Notei justificative şi a Dispoziţiei de deschidere sau retragere a creditelor bugetare pentru toate capitolele;
 • Întocmirea lunară a situaţiei privind programarea plăţilor în numerar şi depunerea acestora la Trezorerie;
 • Evidenţierea lunară a plăţilor restante la cheltuieli materiale;
 • Întocmește liste centralizatoarea cu facturile inregistrate ce urmeaza sa fie platite;
 • Operatiuni specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielior în baza propunerilor;
 • Verificarea contului de execuție din trezorerie pentru a nu se depăsi limita sumelor aprobate;
 • Întocmirea ordinelor de plată, anexelor și a situațiilor centralizatoare cu plățile efectuate pentru obiectivele din listele de investiții.
 1. Ridicări și plăți în numerar prin casierie
 • Intocmirea CEC, ridicarea numerarului pe baza documentatiei avizate de ordonatorul principal de credite cu toate anexele aferente acestuia (state de plata, dispozitii de casa) semnate si aprobate;
 • Plata prin caserie a numerarului;
 • Indeplineste atributiile specifice si raspunde in calitate de gestionar al casei-plăti;
 • Intocmirea registrului de casa în doua exemplare ce reflecta operatiunile de casa cu soldul precedent si soldul zilnic.

 Compartiment RUS,                                                                                Viza de legalitate,

         Inspector                                                                                       Secretar general UAT,

     Manea Cristina                                                                                           Cionca Ioan

Descarcă AICI anunțul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe din cadrul Direcției Economice

Descarcă AICI principalele atribuții ale postului de inspector, clasa I, grad  profesional superior în cadrul Serviciului Contabilitate  Buget Finanțe  – Direcția Economică 

Sari la conținut