Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Etichetă: anunt

Proces verbal de afișare a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 30 martie 2022 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 30 martie 2022 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

 

Nr. crt.Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concursPunctaj FinalRezultat
1.Nr.7233/21.03.202243 puncteRESPINS
2.Nr.7070/18.03.202236,5 puncteRESPINS
3.Nr.7065/18.03.202230 puncteRESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Afişat astăzi, 31 martie 2022, ora 1200 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:
Manea Cristina

Descarcă documentul 

Anunț concurs de promovare în funcția publică specifică de conducere vacantă de arhitect șef

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1) și (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art.39, alin (11) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu completările și modificările ulterioare.

Primăria orașului Negrești-Oaș, cu sediul în Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, organizează concurs de promovare în funcția publică specifică de conducere vacantă de arhitect șef – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.

 Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, în data de 1 iulie 2021, ora 1000  – proba scrisă

 Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţii specifice de participare:

 1. a) să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 2. b) să îndeplinească condițiile de minime de vechime în specialitate prevăzute la art.468, alin. 2, respectiv 7 ani vechime

c)studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10)

 1. d) să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. e) să fie atestat de Registrul Urbaniştilor din România.
 3. f) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind codul administrativ.

Durata normală  a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 28 mai – 16 iunie 2021, ora 1600 , la registratura instituției, Primăria orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, int.124 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) cazierul administrativ.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97, tel: 0261/854845, int.128, fax: 0261/854845, e-mail: primarie@negresti-oas.ro, persoana de contact: Manea Cristina – inspector – Compartiment resurse umane și salarizare.

PRIMAR

AURELIA FEDORCA

DOCUMENTE ATASATE

 

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 12 octombrie 2020 pentru ocuparea unui post vacant de execuție, post în regim contractual pe perioadă nedeterminată

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 12 octombrie 2020 pentru ocuparea unui post vacant de execuție, post în regim contractual pe perioadă nedeterminată

Citeşte mai mult

Anunț privind organizarea de concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție,  posturi  în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:

În cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Biroul administrativ, monitorizare și întreținere:

1.Gestionar, clasa III, grad II – Compartiment administrativ – post studii medii

În cadrul Biroului informare și relații publice:

2.Inspector, clasa III, grad II – Compartiment registratură – petiții – post studii medii

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.4 din HG nr.286/2011, dupa cum urmeaza:

1.Pentru postul de gestionar, clasa III, grad II în cadrul Compartimentului administrativ, studii medii,  vechime în specialitatea studiilor – 1 an.

2.Pentru postul de inspector, clasa III, grad II în cadrul Compartimentului registratură – petiții, studii medii, vechimea în specialitatea studiilor  – 1 an.

Probele pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – bibliografie
 • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 05.09.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 09.09.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Conform prevederilor art.19 din HG  nr.286/2011, modificată și completată, dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției.        Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina –  tel.0261/854845.

PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

DESCARCA DOCUMENTUL

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea a două posturi de execuție în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară

Primăria orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante în regim contractual pe perioadă nedeterminată

 1. Asistent medical, grad principal – în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară  – post studii postliceale
 2. Asistent medical, grad II –în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară  – post studii postliceale

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:

-pentru asistent medical, grad principal

 • absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
 • dovada promovarii examenului pentru obtinerea gradului principal
 • copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs;
 • aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

-pentru asistent medical, grad II

 • absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
 • 6 luni vechime în specialitate
 • copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs
 • aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

Probele pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – bibliografie
 • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 11.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Interviul se va desfășura în data de 15.01.2019, ora 11 la sediul primăriei orașului Negrești Oaș.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Date contact: insp.  R.U. Manea Cristina –  tel. 0261/854845.

                                                                  PRIMAR AURELIA FEDORCA

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea a trei posturi de execuție în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de execuție în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat,  posturi vacante  în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011, respectiv:

În cadrul Biroului monitorizare servicii și utilități publice:

1.Inspector,clasa I, grad debutant  – Compartiment iluminat public – post studii superioare

În cadrul Biroului probleme privind situații de urgență, sănătate și securitatea muncii:

2.Muncitor calificat, grad I, studii medii/generale

În cadrul Biroului administrativ, monitorizare și întreținerea domeniului public:

3.Muncitor calificat, grad I – Compartiment personal deservire – studii medii/generale.

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.4 din HG nr.286/2011, dupa cum urmeaza:

1.Pentru postul de inspector, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului iluminat public – Birou monitorizare servicii  și utilități publice, absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul stiințelor economice, fără vechime în muncă;

2.Pentru postul de muncitor calificat, grad I în cadrul Biroului probleme privind situații de urgență, sănătate și securitatea muncii-studii medii/generale,  vechime în specialitatea studiilor – 5 ani, posesor permis de conducere categoria B;

3.Pentru postul de muncitor calificat, grad I în cadrul Compartimentului personal deservire  – Birou administrativ, monitorizare și întreținerea domeniului public– studii medii/generale, vechime în specialitatea studiilor – 5 ani, posesor permis de conducere categoria B.

Probele pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – bibliografie
 • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 14.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțuluila sediul instituției.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina –  tel.0261/854845.

PRIMAR AURELIA FEDORCA

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs a unei funcţii publice de execuție vacantă – polițist local

Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a unei funcţii publice de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată:

1)Polițist local-funcție publică de execuție, clasa I, grad Debutant – Serviciul Poliția Locală

Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999–privind Statutul funcționarilor publici, r2.

Condițiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.9 și 57, alin.5 din Legea nr.188/1999-privind condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor, după cum urmează:

1) Pentru funcția publică de Polițist Local – clasa I, grad Debutant – Compartiment Ordine Publică — studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se organizează în data de 12.09.2018 ora 1000 proba scrisă-la sediul instituţiei și în data  14.09.2018, ora 1000 proba interviului-la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, conform prevederilor art.49, din HG nr.611/2008 modificată şi completată la zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş, str.Victoriei, nr.95-97– Compartiment resurse umane, tel.0261/854845, int.114, email:primarie@negresti-oas.ro, persoană de contact: Manea Cristina–inspector resurse umane.

PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

 

ANUNȚ. Acțiune de deratizare și dezinsecție pe domeniul public și privat

Primăria Negrești Oaș va efectua, în perioada iunie – septembrie 2018, acţiunea de dezinsecţie şi deratizare pe domeniul public și privat al oraşului. Aceasta se va desfăşura între orele 21.00 – 06.00. În cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata prevazută se va decala și/sau prelungi.

Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE și DERATIZARE sunt avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Natională a Produselor Biocide, fac parte din grupele Xn respectiv Xi de toxicitate și se regasesc in Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale:

• Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (republicată);
• Ordinul nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Din punct de vedere al eficienţei aplicării măsurilor de combatere şi eliminare a unor potenţiale focare de infecţie, actiunile de dezinsecţie și deratizare trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public cât şi privat, spații deschise ale persoanelor fizice și juridice la nivelul localităţii, pentru evitarea unor reinfestări sau apariţii a unor noi zone contaminate, motiv pentru care se recomandă tuturor cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza orașului Negrești OAȘ să efectueze tratamente de dezinsecţie în subsoluri, casa scării de la blocuri, depozite de anvelope uzate etc. în această perioadă.

Orice alte informaţii suplimentare privind modul de desfăşurare a acestor acţiuni, se pot obţine de la operator S.C. DRON VET S.R.L. – deţine licenţa de operare ANRSC – clasa III, care permite efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinfectie şi dezinsecţie în spaţii deschise şi care işi desfăşoara activitatea în baza contractului de prestări servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, încheiat cu oraşul Negreşti Oaş sau de la Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat – Birou Administrativ, Monitorizare şi Întreţinerea Domeniului Public, Primăria Negrești Oaș, tel. 0261.854845 int 106, responsabil Vasile Pop.

Sari la conținut